Sbírky

Převážnou část sbírkového fondu v Ostrově tvoří kresby a grafické listy, nelze je proto prezentovat ve stálé, dlouhodobé expozici. Fond je postupně zpracováván do menších, vývojově nebo tématicky koncipovaných celků – sezónních výstav. Jako doprovod a studijní materiál vznikla řada sbírkových katalogů, jejichž seznamy lze později doplňovat o nové zisky.


Základ sbírky grafických listů a kreseb představují převody z Národní galerie a ministerstva kultury, především ze 40. a 50. let, výjimečně starší. Systematicky byl pak tento soubor doplňován nákupy a převody z nákupů ministerstva kultury. Jde převážně o tvorbu českých, v menší míře slovenských autorů 20.století.

Soubor Zakladatelé české moderní grafiky zahrnuje  tři základní okruhy české grafické tvorby první čtvrtiny 20.století:

- okruh realistické tvorby kolem Spolku českých umělců grafických HOLLAR  /Zdenka Braunerová, A. Majer, Viktor Stretti, Jaromír Stretti-Zamponi, Tavík František Šimon, Maxmilián Švabinský, Karel Vik, J. Vondrouš a další,

- tvorba symbolistní /František Bílek, František Kobliha, Jaroslav Konůpek, Josef Váchal a další/, 

- grafické listy, které vznikaly souběžně s malířskou tvorbou české avantgardy /Josef Čapek, B. Feigl, Emil Filla, P. Kotík, Bohumil Kubišta, Willy Nowak, Antonín Procházka, Václav Špála, A. Wachsmann a další/.

Tavík František Šimon


K tomuto okruhu grafické tvorby patří z velké části také početný soubor /více než 1000 položek z  pozůstalosti pražského sběratele a pedagoga Josefa Jeřábka Sbírka Josefa Jeřábka.

Jako tématický celek s těžištěm v sociálně motivované oblasti byla zpracována grafická tvorba z 20. a počátku 30.let, doplněná  o soubor kreseb V.Vostřebalové-Fischerové – Sociální grafika /M. Holý, A. Moravec, P. Kotík, J. Rambousek, V. Sedláček, V. Silovský, K. Štěch, K. Štika, K. Tondl a K. Vik a další/.

Další soubor Česká kresba a grafika 40. let  s důrazem na lidské hodnoty, se svými skrytými významy a analogiemi a se svou civilistní tématikou zahrnuje především tvorbu  skupin Sedm v říjnu, Skupina 42 a skupiny Ra. Dokládá také slibné začátky tvorby poválečné.

Soubor Slovenská grafika sleduje především poválečný vývoj v této oblasti  /A. Brunovský, L. Fulla, M. Galanda, V. Gergelová, V. Hložník, J. Lebiš, K. Sokol, J. Szabó, E. Zmeták a další/.

V letech 1973-1983 nově získaný fond kreseb Nové kresby sleduje vývoj české kresby od 20.-30.let 20.století  /B. Feigl, E. Filla, F. Foltýn, A. Justitz, F. Muzika, O. Mrkvička, F. Tichý a další/, přes kresby autorů ze skupin 40.let / V. Hejna, J. Istler, F. Jiroudek, J. Kotík J. Liesler, A. Paderlík, Z. Seydl, F. Gross, F. Hudeček, K. Lhoták, J. Smetana, K. Souček a další/ a jejich vrstevníků  / K. Černý, Z. Sklenář, V. Sychra, J. Trnka/ až po autory, jejichž tvorba dozrávala v 60. a 70. letech v bohaté různorodosti výrazových poloh /Milan Grygar, František Hodonský, V. Kiml, Aleš Lamr, P. Mühlbauer, Jiří Načeradský, Petr Pavlík, M. Ranný, Michael Rittstein, Zdeněk Sion, Jiří Sopko, Jiří Sozanský, Jaroslava Severová, O. Synáček, Jitka a Květa Válovy a další/.

Mezi nejpočetněji a nejkvalitněji zastoupené období patří česká kresba a grafika 60.let. O této mimořádně tvůrčí epoše svědčí soubor Česká grafika 60.let,  který se v mnoha případech stal zároveň základem vývojově pojatých autorských celků  /J. Anderle, E. Bednářová, V. Boštík, L. Čepelák, M. Grygar, V. Janoušek, J. Jíra, J. John, Č. Kafka, R. Kratina, A. Kučerová,  A. Matasová, V. Mirvald, K. Nepraš, J. Pešicová, Z. Sýkora, P. Sukdolák, M. Ševčík, A. Šimotová, M. Urbásek, K. Valter, J.a K.Válovy a další/. Kromě toho vlastní ostrovská pobočka větší autorské celky z pozůstalosti J. Balcara, V .Boudníka a B. Reynka.

Ve fondu kreseb vynikají soubory Aléna Diviše, Daniela Chatrného, Olgy Karlíkové, Stanislava Kolíbala, Karla Malicha, J. a D Mrázkových, Pavla Nešlehy, V. Nováka, Ivana Ouhela, Zdeňka Siona.

Tvorba nejmladších autorů z přelomu století  je zatím zastoupena jen zčásti /Vladimír Kokolia, Petr Nikl, Jaroslav Róna a několik dalších/.

Velký, uzavřený sbírkový fond představují tzv. svozy, pocházející z předválečných karlovarských veřejných i soukromých sbírek. Jde o různorodý soubor, zahrnující historickou grafiku /17.-18.století/ různé provenience  /katalog Historická grafika/ grafická tvorba 19.a první poloviny 20. století, především německá a rakouská a grafika německých autorů, narozených či působících v Čechách  /katalog  Tvorba německých autorů v Čechách/.

Richard Teschner

Emil Orlik

Registr sbírek výtvarného umění